Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje, pro jaké účely osobní údaje zpracováváme, z jakého zdroje je získáváme, komu je předáváme a po jakou dobu je uchováváme. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Správce osobních údajů

My, společnost CFG Tech a.s., sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 065 04 591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 22883, (dále jen „my“), jsme správcem osobních údajů. Naše kontaktní údaje naleznete zde.

Jakožto správce stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem a v souvislosti s provozem aplikace JamesApp na portále www.jamesapp.cz (dále jen „JamesApp“), pomocí které emitenti spravují jimi vydané dluhopisy. Tedy osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních titulů:

 • Plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost);
 • Ochrana našich oprávněných zájmů (zejména splnění smluvních povinností vůči našim klientům či obchodním partnerům, nabízení našich služeb prostřednictvím e-mailu, zasílání newsletteru, zlepšování námi poskytovaných služeb, sledování chování na webu a vymáhání našich právních nároků);
 • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu občanského zákoníku, účetních a daňových předpisů);
 • Souhlas (zasílání newsletterů a nabídky služeb členy skupiny CFG a obchodními partnery, uchování údajů v databázi v případě, že není dán jiný právní titul). Přehled našich obchodních partnerů a společností náležejících do skupiny CFG naleznete na našich webových stránkách.

Zpracovávané osobní údaje a účel, pro který jsou zpracovávány

Zpracováváme především osobní údaje Emitentů, jejich investorů a dalších návštěvníků, které nám sami poskytnou. Dále také zpracováváme údaje našich obchodních partnerů a dodavatelů, návštěvníků našich internetových stránek, zaměstnanců a dalších osob, pokud jsou jejich osobní údaje nezbytné pro poskytování našich služeb nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

ÚčelOsobní údaje
Poskytnutí licence k JamesAppidentifikační a kontaktní údaje emitenta (jméno, příjmení, datum narození/IČ, sídlo, místo podnikání, e-mail a telefonní číslo)
Plnění povinností z licenceidentifikační a kontaktní údaje investora (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo)
Plnění právních povinnostíidentifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo)
Zlepšování a nabídka našich služebidentifikační a kontaktní údaje emitentů a investorů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo)
Zasílání newsletteru a obchodních sděleníe-mail, případně jméno a příjmení

Způsob zpracování a doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Osobní údaje zpracováváme manuálně, ale i v elektronických informačních systémech, které ovšem podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Vždy je ovšem zpracováváme pouze pro účel, pro který byly tyto údaje získány.

Osobní údaje uchováváme po celou dobu, po kterou Vám poskytujeme své služby. Uchováváme je však i dále, a to s ohledem na zákonné povinnosti, a to např. archivační povinnost či povinnosti vyplývající z účetních zákonů.

Pokud zpracováváme osobní údaje výhradně pro účely ochrany oprávněného zájmu, uchováváme je jen pouze po dobu existence tohoto oprávněného zájmu.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, uchováváme po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Osobní údaje investorů

Osobní údaje investorů jsou nám předávány ze strany emitentů, a to k plnění povinností plynoucích z licenční smlouvy k provozu aplikace JamesApp. Osobní údaje, které nám poskytnete o investorovi jako emitent, uchováváme po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí za účelem plnění smluvních povinností a k ochranně našich oprávněných zájmů.

Osobní údaje emitentů

Osobní údaje, které nám poskytnete jako emitent, uchováváme po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí za účelem plnění smluvních povinností plynoucích z licenční smlouvy a k ochranně našich oprávněných zájmů (včetně nabízení našich služeb prostřednictvím e-mailu a telefonického hovoru). Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

Osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek

Abychom zlepšovali naše služby a mohli Vám poskytnout personalizovanou nabídku služeb, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu jamesapp.cz. Pomocí souborů cookies získáváme informace, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, dále informace pro vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, přičemž pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít. Pomocí těchto údajů pro Vás zajišťujeme přizpůsobenou nabídku a cílené reklamy. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, kterým je zlepšování kvality služeb, a uchováváme je po dobu nejdéle 5 let.

Osobní údaje žadatelů o newsletter

Pokud nás požádáte o zasílání newsletteru, budeme za tímto účelem zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout (odhlásit se). Osobní údaje za účelem zasílání newsletteru uchováváme po dobu 5 let.

Uchování osobních údajů po delší dobu

Po delší dobu uchováváme osobní údaje pouze, pokud vznikne potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění našich práv a povinností. Osobní údaje získané za účelem plnění právních povinností zpracováváme a uchováváme po přiměřenou dobu, nejméně po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy (zejména účetními a daňovými předpisy).

Osoby odpovědné za zpracování a předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především my jakožto správce. Jejich zpracováním však můžeme pověřit i další osoby. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. Takto pověřené osoby se stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které jsme ho pověřili. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Vaše osobní údaje tedy předáváme zpracovatelům a dále pak osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů v rozsahu nezbytném pro uplatnění našich nároků, případně osobám námi pověřenými k plnění našich smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů (např. účetním, poskytovatelům IT služeb, advokátům). S Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů nám zároveň dáváte souhlas s tím, že Vaše osobní údaje můžeme předávat v rámci skupiny CFG a našim obchodním partnerům za účelem nabídky jejich služeb.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí a jsou řádně proškoleny.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo znamená, že od nás máte právo získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu je zpracováváme, případně kde jsme je získali a komu je předáváme. Za její opakované poskytnutí však můžeme účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

 • Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost osobních údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, abychom je předali my.

 • Právo na revizi rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

V současné době neprovádíme žádné automatizované rozhodování. Pokud bychom ho v rámci snah o zkvalitnění a zrychlení poskytovaných služeb zavedli a Vy byste s tímto rozhodnutím nesouhlasili, mohli byste takové rozhodnutí zpochybnit, vyjádřit se k němu a požádat nás o jeho přezkum.

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo nás požádat o to, abychom vymazali Vaše osobní údaje. V případě, že tak učiníte a my k osobní údajům, o jejichž výmaz žádáte, nemáme žádný jiný titul kromě Vašeho souhlasu, Vaše osobní údaje vymažeme. Vaše osobní údaje také vymažeme, pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu (pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na naší straně), nebo pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, pokud je zpracování Vašich osobních údajů i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že požádáte o omezení zpracování, Vaše osobní údaje po omezenou dobu znepřístupníme, dočasně odstraníme, uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech správce, oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Po vznesení námitky bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze učinit v písemné formě doručením listinného odvolání na adresu naší společnosti, tj. na adresu Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, nebo v elektronické formě na e-mailovou adresu info@cfgtech.cz. Po odvolání souhlasu ukončíme zpracování osobních údajů, k nimž nemáme jiný právní titul než Váš souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu.

 • Právo podat námitku

V případě, že si nepřejete, abychom pokračovali ve zpracování, které provádíme na základě ochrany našeho oprávněného zájmu, můžete uplatnit tzv. námitku. To je možné udělat několika způsoby:

 • pokud již nechcete, abychom Vám telefonovali, v rámci hovoru nám to prosím sdělte; a
 • námitku lze zaslat na naše kontakty zde.

Námitka by měla být odůvodněna. Mělo by z ní být zřejmé, proč se domníváte, že dané zpracování nepříznivě zasahuje do Vašeho soukromí nebo ochrany Vašich práv a právem chráněných zájmů. Následně vyhodnotíme, zdali je ochrana našeho oprávněného zájmu nebo třetích osob stále silnější než dopad na Vás.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely přímého marketingu, přestaneme na základě Vaší námitky Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz, nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

Se svými právy a případnými dotazy k ochraně osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu na info@cfgtech.cz nebo dalších kontaktních údajů, které naleznete zde.